Rekvizīti

Tu vari atbalstīt mūs ziedojot:

Biedrība “Latvijas Diabēta centrs”
Reģistrācijas Nr. 40008251562
Bankas konta Nr. LV67HABA0551041722294
Juridiskā adrese: Marijas iela 13, korpuss 4, Rīga, LV-1050

Ofisa adrese: Marijas iela 13, korpuss 4, Rīga, Pasta indekss LV-1050
Tel.Nr. +371 29 162935

Ziedojot biedrībai “Latvijas Diabēta centrs ” privātpersonām un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):
• Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīmē, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem.
• Jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piem, internetbankas izdruka).

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:
• Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. pants nosaka, ka var saņemt vienu no šādiem atvieglojumiem:
1) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem
2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi
3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.
• Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod biedrībai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
• Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīta persona, ziedotāja darbinieks vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;
3) ziedotājam nodokļu parāda kopsumma tā taksācijas perioda pirmajā dienā, kurā veikts ziedojums, pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”;
4) ziedojuma saņēmējs ir izvietojis publiskas norādes ar ziedotāja zīmolu, vai ziedojuma saņēmēja nosaukumā ir nepārprotama norāde uz ziedotāja zīmolu vai tā elementiem, vai nosaukumu. Ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) iekļaušana ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz vienu divdesmito daļu no teksta laukuma, neliedz ziedotājam piemērot nodokļa atvieglojumu;

• Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā kopā ar līguma kopiju par veikto ziedojumu.